Podmínky zpracování osobních údajů na stránce zrobimeto.cz.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákon č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti s čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracování osobních údajů je vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  Správcem Vašich osobních údajů je ZrobimeTo s.r.o., IČ: 11735678, (dále jen jako „správce“).

  Kontaktní údaje správce jsou následující: Veleslavínova 817/23, Opava, 74601

  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro zpracování

  Vaše osobní údaje se zpracovávají primárně pro účely zprostředkování práce na portále zrobimeto.cz a informační podporu tohoto účelu.

 3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

  Vaše osobní údaje bude společnost zrobimeto.cz zpracovávat manuálně anebo elektronicky, přičemž zrobimeto.cz je může předat spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o produktovou či analytickou podporu služby jako je Google Analytics.

 4. Doba uložení osobních údajů

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu poskytování Služeb tedy registrace v systému společnosti zrobimeto.cz. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro obchodní účely se jedná o dobu neurčitou (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje až po dobu deseti let.

 5. Práva subjektu údajů

  V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu společnosti zrobimeto.cz, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

  Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti zrobimeto.cz, jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).